Условията за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА Елира 2015 EООД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.ADVENTUREGIFT.COM 

 

I. ПРЕДМЕТ

1. Условията за ползване уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет магазин www.adventuregift.com , възникващи при предоставяне и ползване на сайта и стоките и услугите, предлагани на него. Условията за ползване са публикувани на сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ

    При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини  и изрази имат следното значение:

2. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.adventuregift.com  на своя компютър или ползва стоките/услугите предлагани на нея.

3. Под „Търговец“ се разбира собственикът на интернет магазина www.adventuregift.com „Елира 2015“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1202, бул.Христо Ботев №144, вх. Б, ет.1 ап. 5 и ЕИК 203546024

4. Под „Интернет магазин“ се разбира интернет страницата www.adventuregift.com  и всички подстраници на същия домейн, собственост на Елира 2015“ ООД.

5. Под “Поръчка” се разбира заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет магазина при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя/клиента.

6. “Услуга” е всяко действие от страна на „Елира 2015“ ООД по повод направена поръчка от страна на Потребител/клиент относно предлаганото на интернет магазина.

7. Под „Ваучер“ се разбира документ издаден от Търговеца, който Потребителя/клиента получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че Потребителят/клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на потребителите си посредством интернет магазина. Стоките/Услугите се предлагат и могат да бъдат закупени и ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Приемам условията“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

9. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.adventuregift.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

10. Стоките/услугите, които се намират на интернет магазина не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

11. След кликане на бутона "Приключи", потребителите се съгласяват да закупят стоките/услугите, намиращи се в „Кошница“. Това действие има правно обвързваща сила и в следствие на него се счита, че договорът за покупко-продажба от разстояние е сключен. Клиентът получава потвърждение на поръчката на имейл посочен от него.

12. Стоките/Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие (навършили 18 годишна възраст) 

13. Стоките/Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат ползвани от непълнолетни само с писменото разрешение и в присъствието на техните родителите/попечители или законните им представители и в случай, че услугата го позволява.

14. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на заявена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка. 

15. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

16. Всички фотографии и видео материали публикувани на сайта са със запазени авторски права и използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

17. Цените на Стоките/Услугите са в български лева с включено ДДС.

18. Поръчки изпращани по куриер включват подаръчна опаковка без това да завишава цената.

  18а. Разходите за транспортиране на закупени стоки са за сметка на Потребителя/клиента.

  18б. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/клиентът следва да заплати и всички митнически и др. такси, свързани с износа.

19. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина.

20. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

21. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. 

22. Потребителят/клиентът е съгласен, че Търговецът може да има достъп до личните му данни, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на стоките/услугите. 

23. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

24. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания начин.

25. Потребителят/клиентът се задължава при ползване на стоките/услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, закона за авторските права, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги; 

• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

• да не извършва злоумишлени действия; 

• да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.adventuregift.com  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

26. С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът декларира, че като задължително условие за ползване на услугите ще подпише декларация за освобождаване от отговорност по образец в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

27 С приемане на обшите условия Потребителят/клиентът  приема да спазва условията за ползване на стоките/услугите описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2

28. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

29. При направена поръчка Потребителят/клиентът се задължава да уведоми Търговеца в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл.

30. Търговецът няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги. 

31. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация предоставени от Потребителя/клиента.

32. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва стоките и услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.adventuregift.com

33. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока/услуга.

34. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

35. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

36. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@adventuregift.com Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

37. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на му. 

38. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

 IV. ДОСТАВKA ПО КУРИЕР

39. Доставката е за сметка на "Търговеца".

40. При посочени от Клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, но има право да бъде възмезден от Клиента в случай на направени разходи за куриерски услуги. Клиентът е длъжен след приключена поръчка да провери коректността на подадените от него данни на електронната си поща и в случай на нужда от корекция да се свърже с Търговеца, за да се направи необходимата поправка. 

41. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставка по куриер. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

42. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. 

43. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

44. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока и Клиентът следва да му заплати направени разходи за куриерси услуги по доставка и връщане на стоката.

45. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

 

V. ДОСТАВKA ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

46. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от неполучаване на стоката/услугата по електронен път при грешно подадена от негова страна информация изискана за целта. 

47. Търговецът не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по електронен път причинено от технически или други причини независещи от него.

 

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ

48. Клиент направил електронна поръчка за услуга има ангажимента и носи отговорност да изтегли и разпечата условията за ползване на съответната услуга, които са му изпратени от Търговеца на посочения от него имел. 

49. В случай, че Клиентът предостави ползването на услугата на трето лице, то той има ангажимента и носи отговорността да го запознае с инструкциите по използване на услугата.

50. Специфичните условия за ползване на различните услугите са описани по-долу в ПРИЛОЖЕНИЕ 2, както са описани и на гърба на ваучера и следва услугата да се използва съобразно тях.

51. Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от Търговеца ред и срещу предоставен пред изпълнителя ваучер на хартиен носител. 

52. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не е предоставен валиден ваучер на хартиен носител или се усъмни в автентичността му.

 

VII. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

53. Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани от интернет магазина са различни (според спецификата на услугата) и са описани в условията за ползване на конкретната услуга, както и в инструкциите за ползване описани на гърба на ваучера. 

54. Резервациите са зависими от натовареността на базите и задължително се правят по сериен номер на валиден ваучер. 

55. Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час (час-когато това е уместно) по електронен път или чрез телефонен разговор между двете страни.

56. Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 24 часа преди събитието. 

   56.1. При отказ от вече направена резервация след горепосочения срок, ползвателят губи 50% от стойността на закупената стока/услуга! В тези случаи може да се възползва от останалата сума избирайки друга стока/услуга от предлаганите на интернет магазина или доплащайки за текущата. 

   56.2. При неявяване по направена резервация без предупреждение ползвателят губи правото да ползва ваучера.

57. Резервации по ваучери с изтекла валидност не се правят.

 

VIII. ПРЕОТСТЪПЕНО ПОЛЗВАНЕ

58. Ползването на услугата може да бъде преотстъпено. Приносителят на подаръчният ваучер ползва заплатената услуга.

 

IX. ВАЛИДНОСТ

59. Ваучерите за всяка услуга имат съобразена със спецификата ѝ валидност. 

60. Валидността на всеки ваучер е публикувана на интернет магазина и е изпечатана на ваучера.

61. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват!

62. Клиентът може да удъжи валидността на ваучера с доплащане на 50% от стойността на услугата, не по-късно от един месец след изтичане на неговата валидност. В случай на удължаване, новата валидност на ваучерът се активира от датата на постъпилото за удължаване плащане и e за период от време, посочен като валидност на съответната услуга в интернет магазина.

63. Търговецът има право да откаже удължаването по предходната точка по негова преценка според спецификата на услугата.

 

X. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/УСЛУГИ

64. Потребителят/клиентът има право да се откаже от договора от разстояние в 14 дневен срок считано от датата на сключване на договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка на Търговеца, с изключение на разходите, предвидени в точка 66.

65. За дължими по т.65 се считат следните разходи:

   65.1. Разходи направени от Търговеца за доставка чрез куриер.

   65.2. Разходи по заплатени от Търговеца такси при картови/банкови плащания при закупуване на стоката/услугата и по възстановяване на сумата по отказана поръчка, в случай че последната е платена от Клиента.

   65.3. Пропуснати ползи произтичащи в случай на направена резервация от страна на Клиента за използване на услуга в случай, че отказът е деклариран след минималния срок за отказ от направена/потвърдена резервация. В тези случаи се вземат предвид неустойките описани в т.56

66. При отказ от сключен договор от разстояние Потребителят/клиентът е длъжен за собствена сметка да върне доставената му стока обратно на Търговеца.

 

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

67. Търговецът гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

68. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

XII. ИЗМЕНЕНИЯ

69. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Клиента.

 

ХIII. СПОРОВЕ

71. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство. 

 

ХIV. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

72. Ползването на услуги предлагани на интернет магазина имащи екстремен характер изискват задължителното запознаване, попълване и подписване на декларацията отпечатана по-долу и на гърба на всеки ваучер или такава предоставена от екипа изпълняващ услугата. Декларацията гласи следното:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ (Изтегли като PDF)

- Осъзнавам, че услугата в този ваучер (сертификат) има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край!

- Осъзнавам рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на услугата, която да доведе до инцидент.

- Доброволно поемам тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност.

- Здравословното ми състояние и самочувствие е добро, нямам оплаквания.

- Не се намирам под въздействието на алкохол и/или други упойващи вещества.

- Получих инструктаж и указания относно услугата.

- Информиран съм, че организаторът не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на услугата.

- Давам съгласието си да получа спешна медицинска помощ и при нужда да бъда откаран до лечебно заведение.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВАУЧЕРИ ПРЕДЛАГАНИ НА интернет магазин www.adventuregift.com

 

Ваучер за - ТАНДЕМЕН СКОК С ПАРАШУТ

Този ваучер дава право на тандемен скок с парашут за един човек.

Услугата включва:

- Сертифицирана екипировка и опитен инструктор, който ще се погрижи за всичко.

- Инструкции на място преди скока.

- Тандемен скок от около 3500м.

- Видео заснемане (само ако е изрично упоменато на ваучера).

Условия за ползване:

- Върху лицевата страна на ваучера е отбелязан срокът на валидност, в който можете да се възползвате от услугата, за която е предназначен. Ваучерът трябва да бъде добре съхраняван, тъй като той ще ви бъде поискан преди изпълнението на скока. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

- Скоковете се изпълняват от дропзона с.Ерден до гр.Монтана.

- Резервации се правят седмица преди желаната дата на телефон: 0888 429 704 ; 0888 875 355, като се продиктува серийния номер на ваучера.